Hierbij een verkorte beschrijving van de verschillende verkoopactes.

De originele aktes liggen in het  Gemeentearchief van Rotterdam.

Na elke beschrijving is een link naar de gescande acte.

 

 

1.  De grond waar het oorspronkelijke Gereformeerd kerkgebouw stond wordt voor het eerst aangekocht door Jasper Luiten Jaspers.

 

31 januari 1890 verkoopt  Mejuffrouw Grietje Vermaat, weduwe van de heer Arie Groenenboom aan de heer Jasper Luiten Jaspers, godsdienstonderwijzer: een huis onder de gemeente Poortugaal op het dorp aan de straat strekkende van die straat tot den Achterweg met uitzondering van dat gedeelte van het erf hetwelk grenst aan het erf van na te noemen Heer Claes Cornelis de Koning zoodanig als dat gedeelte op het terrein is afgebakend.

 

Klik hier voor de akte

 

2. Jasper Luiten Jaspers verkoopt het gebouw door aan de beheerscommissie van de toenmalige Gereformeerde Kerk, genaamd ‘’de Kerkelijke Kas’’.

 

24 oktober 1890 verkoopt de heer Jasper Luiten Jaspers, wonende thans te Rozenburg, en in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van de Vereniging, genaamd  de Kerkelijke kas, gevestigd te Poortugaal en onder die naam als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van den tienden Februari van dit jaar en van welke vereniging het bestuur wordt gevormd door:

1. Maarten Braat, werkman

2. Pieter van Bokkem, koopman

3. Arie Rooijmans, melkboer

4. Gerrit van der Meer, landbouwer en

5  Marcilis Hoek, landbouwer, allen wonende te Poortugaal

Een huis, erf en tuin, staande en liggende onder de gemeente Poortugaal op het Dorp, bij het  kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder nummer 994

 

klik voor de akte

 

3.  De ‘’Vereniging Kerkelijke kas’’ gaat over in de Gereformeerde kerk.

 

28  februari 1905

De ondergetekenden:

1. Marinus Molenaar, werkman

2. Samuel Beukelman, landbouwer

3. Simon Buizer Corneliszoon, landbouwer

4. Joost Rooimans, nachrijder, allen wonende te Poortugaal

handelende als Voorzitter, secretaris en leden van en uitmakende het Bestuur van de Vereeniging De Kerkelijke Kas te Poortugaal

 

En de eerwaarde Heeren

1. Leendert Rooimans, werkman

2. Marinus Molenaar, werkman

3. Marcelis Hoek, landbouwer

4. Hendrik Bastemeijer, werkman, allen wonende te Poortugaal

enige leden en te samen deel uitmakende den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Poortugaal en als zoodanig ten dage handelende

verklaren dat de vereniging,’’ de Kerkelijke Kas’’, opgericht is om den goederen, zoowel roerende als onroerende te beheeren, welke zijn bijeengebracht door of ten behoeve van de leden der Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Poortugaal, thans bij de Regeering bekend onder den naam van den Gereformeerde Kerk te Poortugaal.

Dat de leden dier Vereeniging uitsluitend bestaan uit leden van die kerk en dat zij nimmer en anders, geen leden dier Kerk in haar midden heeft gehad of mogen hebben, zoals uit haren statuten en huishoudelijk reglement blijkt.

Dat die Vereeniging indertijd is opgericht omdat het onzeker was of van Regeeringswege het rechtsbestaan der Gereformeerde Kerken zou erkend worden, zoodat die kerk hare goederen op haren eigen naam zettende, in ongelegenheid had kunnen geraken.

Dat evenwel die goederen uitsluitend gestrekt hebben ter voorziening in de behoeften der gemelde Kerk, zoodat het bestuur der vereeninging ‘’De Kerkelijke kas’’ zelfs verplicht was, nopens dat gebruik, geheel te gedragen  naar de inzichten, wenschen en aanwijzingen van den Kerkeraad dier Kerk

Dat echter thans de Gereformeerde Kerken in Nederland zoowel die welke vroeger Christelijke Gereformeerde als die welke vroeger ‘’Nederduitsche Gereformeerde’’ heetten zich tezamen als ‘’de Gereformeerde kerken in Nederland’’ en elk afzonderlijk onder den naam van de Burgerlijke Gemeente waaronder zij ressorteert, tot Hare Majesteit den Koningin gewend hebben om deze in kennis te stellen van haar naamsverandering en van hare organisatie   …..

Dat de onroerende zaken, waarvan sprake is, thans nog ten name van deze Vereeniging staande, bestaan uit

Een huis, benevens kerkgebouw en erf onder de gemeente Poortugaal op het dorp; kadastraal bekend als Sectie A onder nummer 994

 

klik voor de akte

 

4.  Het kerkgebouw wordt verkocht aan de ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’.

 

29 juli 1930 verkoopt

Lucas Haspels, schoen- en zadelmaker als waarnemend voorzitter van de gereformeerde kerk te Poortugaal en als gemachtigde van de Heren

1. Johannes Willem van Wijngaarden, timmerman

2. Abraham Leendert Turien, verpleger

3. Leendert van Noorden, landbouwer

4. Simon Buizer Corneliszoon , zonder beroep en

5. Pieter Leendert Groeneweg, timmerman, allen wonende te Poortugaal in hun hoedanigheid als kerkeraadsleden van de Gereformeerde kerk te Poortugaal aan

De heer Cornelis Maarten de Zeeuw, landbouwer als voorzitter van en als gemachtigd door

1. Willem Johannes van Gaalen, verpleger

2. Jacob Onderdelinden, metselaar

3. Rinus Jaarsma, verpleger en

4. Hendrik Verschoor, loodgieter

als bestuur van de vereeniging ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’

A. Een kerkgebouw met de daarin aanwezige electrische geleiding en de daarbij staande drie woonhuizen met erven en open grond an de Dorpsstraat te Poortugaal, kadastrale sectie A 1167.

B  de in vermeld kerkgebouw aanwezige meubelen met uitzondering van een orgel.

 

Klik hier voor akte1, akte2 en akte3

 

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Poortugaal verplaatst zich nu naar het nieuwe kerkgebouw aan de Emmastraat in Poortugaal.

 

Het gebouw is nu in handen van de ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’

 

5.  Verkoop in 1977 door de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden aan de heer Hendrik Oostveen:

 

Het winkelpand met ondergrond, staande en gelegen aan de Dorpsstraat46 en 48 te Poortugaal, uitmakende een afgepaald gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Poortugaal sectie A nummer 1969.

In de akte is een beding dat bepaalt dat de begane grond ingericht moet blijven als winkelpand.

 

Klik hier voor de akte

 

 

6.  Verkoop door de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente in Poortugaal:

 

Het voormalige kerkgebouw en verenigingslokaal met ondergrond en erf staande en gelegen aan de Dorpsstraat46 te Poortugaal, uitmakende het resterende nog ten name van verkoopster staande  gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Poortugaal sectie A nummer 1969

 

Klik hier voor de akte

 

Deze verkoopt het gebouw direct door aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente in Poortugaal.

 

De Diakonie verhuurt het gebouw aan de Hervormde Stichting voor Gemeenteopbouw en Gemeenschapsvorming te Poortugaal voor Fl 5,-- per jaar.

Deze stichting verbouwt het gebouw en beheert het gebouw vanaf 1979 onder de naam Trefcentrum’’De Kapel’’ als wijkcentrum voor de Hervormde Gemeente in Poortugaal.

De verbouwing werd gedaan door aannemer Eldert Verhoef voor de ruwbouw en 30 vrijwilligers voor de afwerking. 

Spreuk

De dag dat Jezus terugkomt is niet te berekenen....

Maar je moet er wel rekening mee houden!

Nieuws

 

VACATURE PREDIKANT(e) (1.0 FTE)

 

Protestantse gemeente Poortugaal is een veelkleurige gemeente, waarin veel leden zich op verschillende manieren enthousiast en gezamenlijk inzetten. Na een transitieperiode met focus op de interne organisatie willen wij het oog opnieuw naar buiten richten in het dienen van God en mensen en de Bijbelse boodschap uitdragen in woord en daad.

 

In januari 2019 hebben de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente zich verenigd tot één Protestantse Gemeente Poortugaal. We zijn een gemeente waar veel energie in zit, en na het vertrek van onze vorige predikant is het nu tijd om door te groeien als nieuw gevormde gemeente. Omdat het proces van vereniging vooraf is gegaan door een jarenlang proces van geleidelijke samenvoeging voelt onze ‘jonge’ gemeente toch al heel vertrouwd. De gemeente heeft het verlangen om verschillende geloofsbelevingen een plek te geven, en ook verschillende generaties met elkaar te verbinden. De plek van kinderen en jongeren in de gemeente verdient bijzondere aandacht.

De predikant die wij zoeken weet in de eredienst vanuit een duidelijk merkbaar levend geloof, het verlangen op te wekken naar een relatie met God en naar verbondenheid en gemeenschap met elkaar. Hij/zij legt de Bijbel uit in relatie met de actualiteit en het dagelijks leven

Die predikant vindt het belangrijk om gemeenteleden, die in de diverse (jeugd-) activiteiten het voortouw nemen, te ondersteunen zodat de vorming en toerusting doorwerken in de hele gemeente.

Die predikant wil samen met de gemeente vormgeven aan de wens om pastoraal, diaconaal en missionair ‘kerk in het dorp’ te zijn.

Die predikant geeft geestelijk leiding aan het gemeentewerk. Dit betreft geestelijk leiderschap binnen het kerkenraadswerk en bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan. De predikant werkt samen binnen het pastoraal overleg om invulling te geven aan het pastoraat binnen de gemeente.  

Over Protestantse Gemeente Poortugaal

Protestantse Gemeente Poortugaal heeft meer dan 1.000 leden. De gemeente is veelkleurig van meer traditioneel tot progressief. De gemeente accepteert doopleden en kinderen aan het avondmaal. Tevens kunnen mensen van gelijk geslacht hun huwelijk zegenen binnen onze gemeente.

De betrokkenheid van de leden bij de gemeente en de onderlinge verhoudingen zijn goed te noemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ongeveer 200 vrijwilligers die meewerken aan de diverse activiteiten. Verder heeft de gemeente een actieve, relatief jonge kerkenraad.

Bekijk hier het volledige profiel van de gemeente. 

De gemeente biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een pastorie.

 

Over Poortugaal

Poortugaal is een plaats met ongeveer 10.000 inwoners (onderdeel van gemeente Albrandswaard samen met Rhoon totaal 26.000 inwoners) en ligt in de provincie Zuid-Holland “onder de rook” van Rotterdam. De inwoners ervaren hun dorp als een fijne plaats om te werken, wonen en ontspannen. Met de metro is men in een kwartier in hartje Rotterdam en lopend of op fiets binnen enkele minuten aan de oever van de Oude Maas.

 

Reageren

Stuur uw motivatie en CV voor 27 juni 2021 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact op met de beroepingscommissie: dhr. Aad de Ruiter, 0610484323 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hier vindt u nog een korte profielschets van onze kerkelijke gemeente, profielschets van onze burgerlijke gemeente, de profielschets predikant en het beleidsplan van onze gemeente en het jeugdbeleidsplan van onze gemeente.

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Vacant
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.